Podmienky

ROZSAH A ÚPRAVY DOHODY

Súhlasíte s podmienkami uvedenými v Dohode týkajúcej sa vášho používania Webovej stránky. Dohoda predstavuje jedinú a celú dohodu medzi vami a Softvérom týkajúcu sa vášho používania Webovej stránky a nahradzuje všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, vyjadrenia, záruky a/alebo pochopenie týkajúce sa Webovej stránky. Môžeme dohodu priebežne upravovať podľa vlastného uváženia bez konkrétneho upozornenia vám. Najnovšia Dohoda bude zverejnená na Webovej stránke a pred použitím Webovej stránky by ste mali prečítať Dohodu. Pokračovaním vo vašom používaní Webovej stránky a/alebo služieb sa týmto zaväzujete dodržiavať všetky podmienky uvedené v Dohode platnej v danom čase. Preto pravidelne kontrolujte túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Webová stránka a služby sú dostupné len jednotlivcom, ktorí sa môžu zaviazať zákonne záväznými zmluvami podľa príslušného práva. Webová stránka a služby nie sú určené na použitie jednotlivcami mladšími osemnásť (18) rokov. Ak máte menej ako osemnásť (18) rokov, nemáte oprávnenie používať a/nebo pristupovať k Webovej stránke a/nebo službám.

POPIS SLUŽIEB

Služby dodávateľa

Za vyplnenie príslušných objednávkových formulárov môžete získať alebo sa pokúsiť získať určité produkty a/alebo služby zo stránky. Produkty a/alebo služby uvádzané na stránke môžu obsahovať opisy, ktoré poskytujú priamo výrobcovia alebo distribútori tretích strán týchto položiek. TheSoftware nepreukazuje ani nezaručuje, že opisy takýchto položiek sú presné alebo úplné. Rozumiete a súhlasíte s tým, že TheSoftware nie je v žiadnom ohľade zodpovedný alebo nezodpovedný za váš neschopnosť získať produkty a/alebo služby zo stránky alebo za akýkoľvek spor s predajcom, distribútorom a koncovými spotrebiteľmi tovaru. Rozumiete a súhlasíte s tým, že TheSoftware nie je zodpovedný voči vám ani žiadnej tretej strane za akúkoľvek reklamáciu v súvislosti s akýmikoľvek ponúkanými produktmi a/alebo službami na stránke.

SÚŤAŽE

Občas TheSoftware ponúka promočné ceny a iné odmeny prostredníctvom súťaží. Ak poskytnete pravdivé a presné informácie v súvislosti s príslušným formulárom na registráciu súťaže a súhlasíte s Oficiálnymi pravidlami súťaže, môžete sa zapojiť a získať šancu vyhrať promočné ceny ponúkané v každej súťaži. Aby ste sa mohli zúčastniť súťaží uvedených na webovej stránke, musíte najskôr plne vyplniť príslušný prihláškový formulár. Súhlasíte, že poskytnete pravdivé, presné, aktuálne a úplné údaje o registrovaní súťaže. TheSoftware si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek údaje o registrácii súťaže, ak sa zistí, že: (i) porušujete akúkoľvek časť dohody; a/alebo (ii) údaje o registrácii súťaže, ktoré ste poskytli, nie sú úplné, podvodné, duplicitné alebo inak neprijateľné. TheSoftware si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť kritériá pre registráciu údajov, podľa svojho uváženia.

LICENČNÁ ZMLUVA

Ako používateľ webovej stránky, dostávate nevýhradnú, nezlučiteľnú, odvolateľnú a obmedzenú licenciu na prístup a používanie webovej stránky, obsahu a súvisiaceho materiálu v súlade s dohodou. Softvér môže kedykoľvek ukončiť túto licenciu z akéhokoľvek dôvodu. Webovú stránku a obsah môžete používať na jednom počítači pre vlastné osobné, nekomerčné použitie. Akákoľvek časť webovej stránky, obsahu, súťaží a / alebo služieb nesmie byť reprodukovaná v akomkoľvek forme alebo zapojená do akejkoľvek systému pre vyhľadávanie informácií, elektronický alebo mechanický. Nemesliteľte používať, kopírovať, emulovať, klonovať, prenajímať, prenajímať, predávať, upravovať, dekompilovať, demontovať, reverse-engineerať alebo prevádzať webovú stránku, obsah, súťaže a / alebo služby alebo ich akúkoľvek časť. Spoločnosť si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú výslovne uvedené v Dohode. Nesmiete používať žiadne zariadenie, softvér ani postup, ktorý by mohol ovplyvniť alebo sa pokúsiť ovplyvniť správne fungovanie webovej stránky. Nesmiete podniknúť žiadne opatrenie, ktoré by vytvorilo neprimerane veľké zaťaženie infraštruktúry spoločnosti. Vaše právo používať webovú stránku, obsah, súťaže a / alebo služby nie je prevoditeľné.

PRÁVA K MAJETKU

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, kompilácia, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a ostatné veci súvisiace so stránkou, obsahom, súťažami a službami sú chránené podľa platných autorských práv, obchodných značiek a iných majetkových (vrátane, ale nie obmedzené na, práva duševného vlastníctva) práv. Kopírovanie, šírenie, publikovanie alebo predaj akéhokoľvek časti stránky, obsahu, súťaží a/tu služieb je prísne zakázané. Systémové získavanie materiálu zo stránky, obsahu, súťaží a/tu služieb automatizovaným spôsobom alebo iným spôsobom extrahovania údajov s cieľom vytvoriť alebo zostaviť, priamo alebo nepriamo, zbierku, kompiláciu, databázu alebo adresár bez písomného súhlasu od spoločnosti TheSoftware je zakázané. Nezískať vlastnícke práva k žiadnemu obsahu, dokumentu, softvéru, službám alebo iným materiálom zobrazeným na stránke, obsahu, súťažiach a/tu službách. Zverejnenie informácií alebo materiálov na stránke, alebo pomocou služieb, spoločnosťou TheSoftware sa nevzťahuje odrieknutie práva voči takejto informácii a/alebo materiálom. Názov a logo spoločnosti TheSoftware a všetok s ním súvisiaci grafický dizajn a názvy služieb sú obchodné značky spoločnosti TheSoftware. Všetky ostatné obchodné značky zobrazené na stránke alebo pomocou služieb patria ich príslušným vlastníkom. Používanie akejkoľvek obchodnej značky bez výslovného písomného súhlasu príslušného vlastníka je prísne zakázané.

HYPERLINKOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU, SPOLUVLASTNÍCTVO ÚDAJOV, ‘ZAFORMATOVANIE’ A/LEBO ODKAZOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU SA ZAKAZUJE

Ak TheSoftware nevyjadruje výslovne povolenie, nikto nesmie zviazat odkazom webovú stránku alebo jej časti (vrátane, ale nie obmedzené na logá, ochranné známky, značkovanie alebo autorský materiál) s ich webovou stránkou alebo webovým miestom z akéhokoľvek dôvodu. Ďalej, ‘zaformátovanie’ webovej stránky a/alebo odkazovanie na jednotný identifikátor zdroja (URL) webovej stránky v akomkoľvek komerčnom alebo nekomerčnom médiu bez predchádzajúceho, výslovného, písomného povolenia TheSoftware je prísne zakázané. Súhlasíte, že budete osobitne spolupracovať s webovou stránkou, aby ste odstránili alebo zastavili, ako sa hodí, akýkoľvek takýto obsah alebo činnosť. Týmto sa osvedčujete, že za neho zodpoviete vo vzťahu ku všetkým vzniknutým škodám.

UPRAVA, MAZANIE A ÚPRAVA

Vyhradzujeme si právo vo vlastnej diskrečii upravovať a/alebo mazať akékoľvek dokumenty, informácie alebo iný obsah zobrazujúci sa na webovej stránke.

DISCLAIMER PRE ŠKODU SPÔSOBENÚ STIAHNU- TÍM

Návštevníci stahujú informácie zo stránky na vlastné riziko. TheSoftware nezaručuje, že takéto sťahovania sú bez poškodených počítačových kódov vrátane, ale nie obmedzené na, vírusy a červy.

POISTENIE

Súhlasíte s tým, že zaplatíte náhradu a udržiavate TheSoftware, každého z ich rodičov, dcérskych spoločností a spriaznených osôb a každého ich príslušného člena, dôverných členov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, spolumarketiérov a/alebo iných partnerov neškodných voči akýmkoľvek a všetkým žalobám, nákladom (vrátane rozumných poplatkov právnikov), škodám, súdom, nákladom, žiadostiam a/alebo súdom a/alebo rozsudkom všetkého druhu, ktoré urobí akákoľvek tretia strana v dôsledku alebo v súvislosti s: (a) vašim používaním webových stránok, služieb, obsahu a/alebo vstupom do akéhokoľvek konkursu; (b) vaším porušením zmluvy; a/alebo (c) vašim porušením práv iného jednotlivca a/alebo subjektu. Ustanovenia tohto odseku majú účel ochrany TheSoftware, každého z ich rodičov, dcérskych spoločností a/alebo súvisiacich osôb a každého z ich príslušných riaditeľov, členov, zamestnancov, zástupcov, akcionárov, licenčných dodávateľov a/alebo právnikov. Každý z týchto jednotlivcov a subjektov má právo uplatniť a vymáhať tieto ustanovenia priamo voči vám vlastným menom.

TRETIE STRANY

Webové stránky môžu obsahovať odkazy na a/alebo odkazovať na iné internetové stránky a/alebo zdroje vrátane, ale nie obmedzené, tých, ktoré patria a sú prevádzkované tretími stranami. Vzhľadom na to, že TheSoftware nemá kontrolu nad takýmito webovými stránkami a/alebo zdrojmi, týmto sa týmto vyhlasuje a súhlasíte s tým, že TheSoftware nie je zodpovedný za dostupnosť takýchto webových stránok a/alebo zdrojov. Okrem toho TheSoftware neschvaľuje a nie je zodpovedný ani zodpovedný za žiadne podmienky, zásady ochrany osobných údajov, obsah, reklamu, služby, výrobky a/alebo iné materiály na alebo dostupné zo stránok tretích strán ani za žiadne škody a/alebo straty vzniknuté v dôsledku toho.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV/INFORMÁCIE O NÁVŠTEVNÍKOVI

Používanie webovej stránky a všetky komentáre, spätná väzba, informácie, údaje o registrácii a/alebo materiály, ktoré poskytnete cez webovú stránku, alebo v súvislosti s ňou, podliehajú našej Zásadám ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si právo používať všetky informácie týkajúce sa vašej návštevy webovej stránky a akéhokoľvek iného poskytnutého osobne identifikovateľného údaja v súlade s podmienkami našich Zásad ochrany osobných údajov. Ak chcete zobraziť naše Zásady ochrany osobných údajov, kliknite sem.

Akýkoľvek pokus jednotlivca, či už je zákazníkom TheSoftware alebo nie, poškodiť, zničiť, manipulovať, vandalizovať a/alebo inak priamo alebo nepriamo ovplyvňovať prevádzku webovej stránky je porušením trestného zákona a občianskeho práva a TheSoftware bude dôsledne prednikádať všetky dostupné opatrenia proti akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá sa tohto priestupku dopustí, v plnom rozsahu stanovenom zákonom a spravodlivosťou.