Zásady ochrany osobných údajov

Kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“ nám dávate súhlas posielaním e-mailových správ týkajúcich sa našich ponúk. Ak sa rozhodnete neprijímať ďalšie e-maily, kedykoľvek sa môžete odhlásiť na konci každej e-mailovej správy.

Software dodržiava súkromie každého jednotlivca, ktorý navštevuje naše webové stránky. Táto správa o ochrane osobných údajov poskytuje upozornenie na štandardy a podmienky, na základe ktorých Software chráni súkromie informácií, ktoré návštevníci dodávajú na stránky na World Wide Web, ktoré sú vlastnené a prevádzkované Softwarem, vrátane Softwaru a Softwaru. Táto správa o ochrane osobných údajov poskytuje upozornenie na naše postupy získavania informácií a spôsoby, ako sa vaše informácie môžu používať. Táto politika sa môže meniť, preto sa občas vráťte a prečítajte si túto informáciu.

A. Osobne údaje:

Typicky softvér získava konkrétne údaje o návštevníkoch svojej webovej stránky iba v prípade, že takéto informácie poskytnú dobrovoľne, ako napríklad pri žiadosti o informácie, nákupe alebo prihlásení k službám, otvorení lístka s dopytom o zákaznícku podporu, poskytnutí informácií o životopise pre pracovné príležitosti alebo poslaní e-mailu. Samozrejme, niektoré z týchto aktivít vyžadujú od vás poskytnutie informácií, napríklad pri nákupe, použití kreditnej karty na platbu za služby, poslaní životopisu alebo žiadosti o určité druhy informácií. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie spoločnosti The Software prostredníctvom jednej z našich webových stránok, budú použité na vykonanie vašej špecifického požiadavku. Väčšinou budete mať možnosť vybrať si, či chcete, alebo nechcete, aby vývojové prostredie The Software používalo tieto informácie na dodatočné účely. Softvér si vyhradzuje právo, v rámci svojho uváženia, poslať vám informácie a dôležité správy o vašich službách poskytovaných spoločnosťou The Software. Ak nebudeme mať žiadne pokyny od vás, môže spoločnosti The Software použiť informácie, ktoré poskytnete, na informovanie vás o ďalších službách a produktách ponúkaných skupinou spoločností The Software, autorizovanými kolegami spoločnosti The Software a poskytovateľmi ďalších tovarov a služieb, s ktorými má spoločnosť The Software vzťahy a ktorých ponuka by vás mohla zaujímať.

Príklady v týchto materiáloch nemožno brať ako záruku zisku. Potenciál na zarábanie závisí výhradne od osoby, ktorá používa našu službu, nápady, techniky a úsilie, ktoré vynakladá. My to neprezentujeme ako „program na obohatenie“ a ani by ste to tak nemali vnímať.

B. Neosobne identifikovateľné (všeobecné) informácie:

Všeobecne platí, že Software automaticky zhromažďuje niektoré generické informácie. Generické informácie neodhalujú totožnosť návštevníka. Obvykle obsahujú informácie o internetovej adrese pridelenéj vášmu počítaču, počet a frekvenciu návštevníkov a navštívené stránky Softwaru. Software tieto informácie zhromažďuje na obmedzený účel určovania potrieb zákazníckej služby a webových stránok. Toto dosahujeme pomocou určitých technológií, vrátane „cookies“ (technológie, ktorá môže slúžiť na poskytovanie návštevníkovi prispôsobených informácií o službách Softwaru). Software nekombinuje informácie zhromaždené týmto spôsobom s akýmikoľvek osobne identifikovateľnými informáciami. Môžete nastaviť prehliadač tak, aby vás informoval, keď dostanete cookie, a môžete ju odmietnuť.

C. Váš hosťovaný softvér na webovej stránke, server, nástenka, fórum, stránky tretích strán:

Informácie, ktoré zverejníte na verejnom mieste, vrátane všetkých násteniek, chatovacích miestností alebo webových stránok, ktoré Software pre vás hostí ako súčasť vášho Software služby, sú dostupné pre každého, kto navštevuje toto miesto. Software nemôže zabezpečiť žiadne informácie, ktoré uvediete na týchto miestach. Okrem toho, webové stránky Software obsahujú odkazy na stránky treťejch strán, ktoré nie sú spojené s Software. Software nemôže chrániť žiadne informácie, ktoré môžete uviesť na týchto stránkach, a odporúča, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane súkromia tých stránok, ktoré navštevujete.

D. Výnimky a obmedzenia:

Nesahajúc nad uvedené a dodržiavajúc platné zákony, Softvér v plnej miere spolupracuje so štátnymi, miestnymi a federálnymi úradníkmi pri akomkoľvek vyšetrovaní týkajúcom sa akéhokoľvek obsahu (vrátane osobných alebo súkromných elektronických komunikácií odoslaných Softvéru) alebo údajných nezákonných činností akéhokoľvek používateľa Služby a podniká primerané opatrenia na ochranu svojich vlastníckych práv. Za účelom dosiahnutia takejto spolupráce a opatrení a v súlade s platnými zákonmi môže byť Softvér povinný zverejniť osobne identifikovateľné informácie. Okrem toho si Softvér môže vyhradiť právo sledovať oblasti akéhokoľvek typu komunikácie, aby splnil akýkoľvek zákon, nariadenie alebo žiadosť vlády; ak je také zverejnenie nevyhnutné alebo vhodné pre prevádzku Softvéru; alebo na ochranu práv alebo majetku Softvéru alebo iných osôb. Súvisiac so potenciálnym predajom alebo prevodom akéhokoľvek záujmu o Softvér a Softvér a iné stránky vlastnené spoločnosťou si Softvér vyhradzuje právo predať alebo preniesť vaše informácie (vrátane, ale nie obmedzené na meno, adresné informácie a ďalšie informácie, ktoré ste poskytli Softvéru) tretej strane, ktorá sa zameriava na podnikanie v komunikačných produktoch alebo službách; súhlasí byť nástupcom Softvéru, pokiaľ ide o údržbu a ochranu informácií zhromaždených a vedených Softvérom; a súhlasí s povinnosťami tohto vyhlásenia o ochrane súkromia.