Warunki

ZAKRES I MODYFIKACJA UMOWY

Zgadzasz się na warunki określone w Umowie dotyczącej korzystania z Witryny. Umowa stanowi jedyną i całkowitą umowę między Tobą a Oprogramowaniem w odniesieniu do korzystania z Witryny i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy, przedstawienia, gwarancje i/lub porozumienia dotyczące Witryny. Możemy zmieniać Umowę od czasu do czasu według własnego uznania, bez konkretnego powiadomienia Ciebie. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na Witrynie, a Ty powinieneś zapoznać się z Umową przed korzystaniem z Witryny. Kontynuując korzystanie z Witryny i/lub Usług, niniejszym zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków zawartych w Umowie obowiązującej w danym czasie. Dlatego regularnie sprawdzaj tę stronę w celu aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Strona internetowa i Usługi są dostępne tylko dla osób, które mogą zawierać wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Strona internetowa i Usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej osiemnastego (18.) roku życia. Jeżeli nie masz osiemnaściu (18.) lat, nie masz zgody na korzystanie z Strony internetowej i/lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi dostawcy

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówień, możesz otrzymać lub próbować otrzymać pewne produkty i/lub usługi ze Strony internetowej. Produkty i/lub usługi prezentowane na Stronie internetowej mogą zawierać opisy będące bezpośrednimi dostawcami trzeciej strony – producentów lub dystrybutorów takich przedmiotów. TheSoftware nie gwarantuje, że opisy takich przedmiotów są dokładne lub pełne. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi żadnej odpowiedzialności za twoją niemożność uzyskania produktów i/lub usług ze Strony internetowej ani za jakiekolwiek spory związane z dostawcą produktu, dystrybutorem i użytkownikami końcowymi. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec ciebie ani żadnej trzeciej strony z tytułu żądania związanego z żadnym z produktów i/lub usług oferowanych na Stronie internetowej.

KONKURSY

Od czasu do czasu TheSoftware oferuje nagrody promocyjne i inne nagrody za pośrednictwem Konkursów. Przez dostarczenie prawdziwych i dokładnych informacji w związku z odpowiednim formularzem rejestracji Konkursu oraz akceptację oficjalnych zasad Konkursu dotyczących każdego Konkursu, możesz wziąć udział w szansie na wygranie nagród promocyjnych oferowanych przez każdy Konkurs. Aby wziąć udział w Konkursach dostępnych na stronie internetowej, musisz najpierw wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się dostarczyć prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne Dane Rejestracji Konkursu. TheSoftware ma prawo odrzucić jakiekolwiek Dane Rejestracji Konkursu, jeśli zostanie ustalone, według wyłącznego uznania TheSoftware, że: (i) naruszasz którekolwiek postanowienia Umowy; i/lub (ii) Dane Rejestracji Konkursu, które dostarczyłeś, są niekompletne, fałszywe, zduplikowane lub w inny sposób nieakceptowalne. TheSoftware może w dowolnym momencie, według własnego uznania, zmienić kryteria dla Danych Rejestracji.

LICENCJA PRZYZNANA

Jako użytkownik Witryny otrzymujesz niezbywalną, niewyłączną, odwołalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie z Witryny, Zawartości i powiązanego materiału zgodnie z Umową. TheSoftware może w dowolnym momencie z dowolnego powodu zakończyć tę licencję. Możesz korzystać z Witryny i Zawartości na jednym komputerze wyłącznie do własnego użytku osobistego, niekomercyjnego. Żadna część Witryny, Zawartości, konkursów i/lub Usług nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie ani włączona do jakiegokolwiek systemu do pobierania informacji, elektronicznego lub mechanicznego. Nie wolno Ci używać, kopiować, naśladować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na części, wnioskować z kodu źródłowego lub przenosić Witryny, Zawartości, konkursów i/lub Usług lub jakiejkolwiek ich części. TheSoftware zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w Umowie. Nie wolno Ci używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani rutyny, które ingerują lub próbują ingerować w prawidłowe działanie Witryny. Nie wolno Ci podejmować żadnych działań, które naruszają infrastrukturę TheSoftware w sposób nieuzasadniony lub nieproporcjonalnie duży. Twoje prawo do korzystania z Witryny, Zawartości, konkursów i/lub Usług nie jest przenaszalne.

PRAWA PRYWATNE

Zawartość, organizacja, grafika, projektowanie, kompilacja, tłumaczenie magnetyczne, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne kwestie związane z Witryną, Zawartością, Konkursami i Usługami są chronione przez odpowiednie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własnościowe (w tym, ale nie wyłącznie, prawa własności intelektualnej). Kopiowanie, rozpowszechnianie, publikacja lub sprzedaż przez Ciebie jakiejkolwiek części Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabronione. Systematyczne pobieranie materiałów z Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług za pomocą środków automatycznych lub innych form scrapingu lub ekstrakcji danych w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbioru, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody od TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do jakiejkolwiek zawartości, dokumentu, oprogramowania, usług ani innych materiałów wyświetlanych na lub za pośrednictwem Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług. Zamieszczenie informacji lub materiałów na Witrynie lub za pośrednictwem Usług przez TheSoftware nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek prawa do takich informacji i/lub materiałów. Nazwa i logo TheSoftware oraz wszystkie związane z nimi grafiki, ikony i nazwy usług są znakami towarowymi TheSoftware. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się na Witrynie lub za pośrednictwem Usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. Używanie jakiejkolwiek marki bez odpowiedniej pisemnej zgody właściciela jest surowo zabronione.

ZABRONIONE HYPERLINKOWANIE DO STRONY INTERNETOWEJ, WSPÓŁBRANDOWANIE, „FRAMEOWANIE” LUB/ALBO ODNIESIENIA DO STRONY INTERNETOWEJ

Z wyłączeniem wyraźnej autoryzacji TheSoftware, nikt nie może hyperlinkować do strony internetowej, ani do jej fragmentów (włączając, ale nie ograniczając się do logotypów, znaków towarowych, brandingów lub materiałów objętych prawem autorskim) na swojej stronie internetowej lub w witrynie internetowej z jakiejkolwiek przyczyny. Ponadto, „frameowanie” strony internetowej i/lub odniesienie się do jednolitego lokalizatora zasobów („URL”) strony internetowej w dowolnym środowisku komercyjnym lub niekomercyjnym bez wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody TheSoftware jest surowo zabronione. Wyraźnie zgadzasz się z W witryną internetową w celu usunięcia lub zaprzestania takiej treści lub działalności, o ile jest to stosowne. Niniejszym uznajesz, że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie związane z tym szkody.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKACJA

Zastrzegamy sobie prawo do edycji i/lub usunięcia dowolnych dokumentów, informacji lub innej treści pojawiającej się na stronie internetowej.

OMÓWIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE POBRANIEM

Odważni pobierają informacje ze Strony na własne ryzyko. Oprogramowanie nie udziela żadnej gwarancji co do tego, że takie pobrania są wolne od zepsutego kodu komputerowego, w tym wirusów i robaków.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zrekompensować i chronić TheSoftware, każdego z ich rodziców, spółek zależnych i przedstawicieli oraz każdego z członków, urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, współmarka i/lub innych partnerów, przed wszelkimi roszczeniami, wydatkami (w tym rozsądnymi opłatami adwokackimi), szkodami, pozwaniami, kosztami, żądaniami i/lub osądami jakiejkolwiek stronie trzeciej powstałymi w wyniku: (a) korzystania przez Ciebie z Serwisu, Usług, Zawartości i/lub udziału w dowolnym Konkursie; (b) naruszenia przez Ciebie Umowy; i/lub (c) naruszenia przez Ciebie praw innej osoby i/lub podmiotu. Postanowienia tego akapitu mają na celu ochronę TheSoftware, każdego z ich rodziców, spółek zależnych i/lub przedstawicieli, a także każdego z ich członków, urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i/lub adwokatów. Każda z osób i podmiotów ma prawo dochodzić i egzekwować te postanowienia bezpośrednio wobec Ciebie we własnym imieniu.

STRONY INTERNETOWE THIRD PARTY

Strona internetowa może udostępniać linki do innych stron internetowych i/lub kierować Cię do innych zasobów internetowych, w tym, ale nie ograniczając się do, tych należących i zarządzanych przez dostawców usług osób trzecich. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi i/lub zasobami, niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych osób trzecich i/lub zasobów. Ponadto, TheSoftware nie popiera ani nie jest odpowiedzialny ani nie ponosi odpowiedzialności za żadne warunki i postanowienia, politykę prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały na takich stronach internetowych osób trzecich lub dostępne z tych zasobów, ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające z tego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/INFORMACJE O ODWIEDZAJĄCYCH

Korzystanie z witryny oraz wszelkie komentarze, opinie, informacje, Dane Rejestracyjne i/lub materiały, które przesyłasz za pośrednictwem lub w związku z witryną, podlegają naszej Polityce Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania wszystkich informacji dotyczących korzystania z witryny oraz wszelkich innych dostarczonych przez Ciebie danych osobowych, zgodnie z zasadami naszej Polityki Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, kliknij tutaj.

Każda próba przez osobę, niezależnie od tego, czy jest klientem TheSoftware, uszkodzenia, zniszczenia, manipulacji, wandalizmu lub w inny sposób zakłócania działania witryny internetowej jest naruszeniem prawa karnego i cywilnego. TheSoftware zdecydowanie dąży do wszelkich dostępnych środków prawnych i zasadnych w celu ścigania każdej osoby lub podmiotu za takie przewinienie.