Voorwaarden

REIKWIJDTE EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen u en de Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en/of overeenstemmingen met betrekking tot de Website. We kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De meest recente Overeenkomst wordt op de Website geplaatst en u dient de Overeenkomst te controleren voordat u de Website gebruikt. Door uw voortgezet gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met alle bepalingen en voorwaarden die op dat moment in de Overeenkomst zijn opgenomen. U dient daarom regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De website en diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten volgens de geldende wetgeving. De website en diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen onder de leeftijd van achttien (18) jaar. Als je onder de leeftijd van achttien (18) bent, heb je geen toestemming om de website en/of diensten te gebruiken en/of te openen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Vendor Services

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de Website. De op de Website aangeboden producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van derden. TheSoftware verklaart niet dat de beschrijvingen van dergelijke items juist of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de Website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of enige derde partij voor enige claim met betrekking tot een van de op de Website aangeboden producten en/of diensten.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere beloningen via wedstrijden aan. Door ware en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijfformulier voor de wedstrijd, en door akkoord te gaan met de officiële regels die van toepassing zijn op elke wedstrijd, kunt u meedoen en kans maken op de promotionele prijzen die worden aangeboden via elke wedstrijd. Om deel te nemen aan de wedstrijden die op de website worden aangeboden, moet u eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. U stemt ermee in om ware, nauwkeurige, actuele en volledige wedstrijdregistratiegegevens te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om enige wedstrijdregistratiegegevens af te wijzen, indien naar eigen goeddunken van TheSoftware wordt vastgesteld dat: (i) u in strijd bent met een deel van de Overeenkomst; en/of (ii) de wedstrijdregistratiegegevens die u heeft verstrekt onvolledig, frauduleus, een duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan te allen tijde naar eigen goeddunken de criteria voor registratiegegevens wijzigen.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de Website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website, de Inhoud en het bijbehorende materiaal in overeenstemming met de Overeenkomst. DeSoftware kan deze licentie op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen. U mag de Website en de Inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Geen enkel deel van de Website, de Inhoud, de Wedstrijden en/of de Diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden geïncorporeerd in een informatiesysteem voor het ophalen van gegevens, elektronisch of mechanisch. U mag de Website, de Inhoud, de Wedstrijden en/of de Diensten of enig gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, nabootsen, klonen, huren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse engineeren of overdragen. TheSoftware behoudt alle rechten voor die niet expliciet in de Overeenkomst zijn verleend. U mag geen apparaat, software of routine gebruiken om de juiste werking van de Website te verstoren of te proberen te verstoren. U mag geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting vormt voor de infrastructuur van TheSoftware. Uw recht om de Website, de Inhoud, de Wedstrijden en/of de Diensten te gebruiken, is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, afbeeldingen, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de Website, Inhoud, Wedstrijden en Diensten vallen onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (waaronder, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendom). Het kopiëren, herverdeling, publicatie of verkoop door u van een deel van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten is ten strengste verboden. Systematisch ophalen van materiaal van de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensextractie met als doel het creëren of samenstellen, rechtstreeks of onrechtstreeks, van een verzameling, compilatie, database of directory zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die op de Website, Inhoud, Wedstrijden en/of Diensten worden bekeken. Het plaatsen van informatie of materiaal op de Website, of door middel van de Diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen. De TheSoftware-naam en -logo, en alle bijbehorende afbeeldingen, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de Website of door middel van de Diensten verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van een handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HET HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ EN/OF REFERENTIE NAAR DE WEBSITE IS VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand de Website hyperlinke of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk materiaal) koppelen aan hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is het ten strengste verboden om op commerciële of niet-commerciële media de Website ‘framing’ en/of het verwijzen naar de Uniform Resource Locator (‘URL’) van de Website te doen zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware. U gaat specifiek akkoord om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of stop te zetten, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk bent voor alle schade die daarmee verband houdt.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en/of documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt, te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van beschadigende computercodes, waaronder, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en bijbehorende ondernemingen, en elk van hun respectieve leden, ambtenaren, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners schadeloos te stellen tegen en te vrijwaren van claims, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schadevergoeding, rechtszaken, kosten, eisen en/of vonnissen, gemaakt door een derde partij wegens of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de website, diensten, inhoud en/of deelname aan een wedstrijd; (b) schending van de Overeenkomst door u; en/of (c) schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen in deze paragraaf zijn ten gunste van TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en/of bijbehorende ondernemingen, en elk van hun respectieve ambtenaren, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks tegen u te handhaven en af te dwingen namens zichzelf.

DERDE-PARTIJS WEBSITES

De Website kan links naar en/of verwijzingen naar andere internetwebsites en/of bronnen bevatten, inclusief, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en worden beheerd door Derde Partijen. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derde partijen, erkent en stemt u hierbij in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derde partijen. Verder onderschrijft TheSoftware niet, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, enige voorwaarden, privacybeleid, inhoud, reclame, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen van derde partijen, of voor enige schade en/of verlies die daaruit voortvloeit.

PRIVACYBELEID/BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de website en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u via de website indient of in verband daarmee worden onderworpen aan ons privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie over uw gebruik van de website en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken, klikt u hier.

Elke poging door een individu, ongeacht of het een klant van TheSoftware is, om de werking van de website te beschadigen, vernietigen, manipuleren, vandaliseren en/of anderszins te verstoren, is een schending van het strafrecht en burgerlijk recht. TheSoftware zal alle remedies krachtens de wet en naar billijkheid streven tegen elk individu of entiteit die verantwoordelijk is voor deze acties, in de ruimst mogelijke mate toegestaan door de wet en rechtvaardigheid.