Noteikumi

LĪGUMA IZMAIŅAS UN PIEMĒROŠANAS JOMA

Jūs piekrītat noteikumiem un nosacījumiem, kas minēti Līgumā, attiecībā uz mājaslapas izmantošanu. Līgums ir vienīgais un pilnīgais līgums starp jums un programmatūru attiecībā uz mājaslapas izmantošanu un tas aizstāj visus agrākos vai šobrīd spēkā esošos līgumus, pārstāvības, garantijas un/vai sapratnes attiecībā uz mājaslapu. Mēs varam laika gaitā mainīt Līgumu, pilnībā savā ziņā, bez jums specifiski brīdinot. Jaunākais Līgums tiks publicēts mājaslapā un jums vajadzētu to pārskatīt pirms mājaslapas izmantošanas. Turpinot izmantot mājaslapu un/pašapkalpošanās pakalpojumus, jūs tajā pašā laikā piekrītat ievērot visus līgumā noteiktos nosacījumus. Tāpēc jums būtu regulāri jāpārbauda šī lapa, lai iepazītos ar jaunumiem un/vai izmaiņām.

PRASĪBAS

Vietne un pakalpojumi ir pieejami tikai personām, kas var noslēgt saistošus līgumus saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem. Vietne un pakalpojumi nav paredzēti lietošanai personām, kas jaunākas par astoņpadsmit (18) gadiem. Ja tu esi jaunāks par astoņpadsmit (18) gadiem, tev nav atļaujas lietot un/vai piekļūt vietnei un/vai pakalpojumiem.

PAKALPOJUMU APRĒĶINS

Pakalpojumi pārdevējam

Aizpildot attiecīgos iepirkuma pasūtījuma veidlapas, jūs varat iegūt vai mēģināt iegūt dažus produktus un/vai pakalpojumus no vietnes. Vietnē piedāvātie produkti un/vai pakalpojumi var saturēt aprakstus, kas tiek sniegti tieši no trešo pušu ražotāju vai izplatītāju. TheSoftware nereti vai nedod garantiju, ka šo preču apraksti ir precīzi vai pilnīgi. Jūs saprotat un piekrītat, ka TheSoftware nav atbildīgs vai vainojams nekādā veidā par jūsu neizdevušos izturēšanos vai pakalpojumu neiegūšanu no vietnes vai jebkādu strīdu ar produkta pārdevēju, izplatītāju vai gala lietotāju patērētājiem. Jūs saprotat un piekrītat, ka TheSoftware nav atbildīgs pret jums vai jebkurai trešajai pušai par jebkādu prasību, kas saistīta ar vietnē piedāvātajiem produktiem un/vai pakalpojumiem.

KONKURSI

No laika uz laiku, TheSoftware piedāvā dažādus balvas un citus apbalvojumus, izmantojot konkursus. Nodrošinot patiesu un precīzu informāciju saistībā ar attiecīgās konkursa pieteikšanās veidlapu un piekrītot oficiālajiem konkursa noteikumiem, kas attiecas uz katru konkursu, Jūs varat piedalīties šajos konkursos un iegūt iespēju laimēt piedāvātas balvas. Lai piedalītos konkursos, kas ir pieejami mājaslapā, Jums vispirms ir jāaizpilda attiecīgā pieteikšanās veidlapa. Jūs piekrītat sniegt patiesu, precīzu, aktuālu un pilnīgu konkursa pieteikšanās datu informāciju. TheSoftware ir tiesības noraidīt jebkurus konkursa pieteikšanās datus, ja vienīgi, TheSoftware vienīgajā un izslēdzinošajā domā ir konstatēts, ka: (i) jūs pārkāpjat līguma kādu daļu; un/vai (ii) konkursa pieteikšanās dati, ko esat sniedzis, ir nepilnīgi, krāpnieciski, dublikāti vai citādi nepieņemami. TheSoftware var jebkurā laikā, savā vienīgajā izvēlē, mainīt pieteikšanās datu kritērijus.

LICENCES PIEŠĶIRŠANA

Kā vietnes lietotājs jums tiek piešķirta neizslēgšanas, neizpārdošanas, atsaukšanas iespēju un ierobežota atļauja piekļūt un izmantot vietni, saturu un saistīto materiālu saskaņā ar vienošanos. Programmatūra var jebkurā brīdī un jebkādu iemeslu dēļ pārtraukt šo licenci. Jūs drīkstat izmantot vietni un saturu vienā datorā tikai personiskai un nekomerciālai lietošanai. Neviens vietnes, satura, konkursu un/vai pakalpojumu daļas nedrīkst tikt reproducētas jebkādā formā vai iekļautas jebkurā informācijas iegūšanas sistēmā, elektroniskā vai mehāniskā. Jūs nedrīkstat izmantot, kopēt, emulēt, dublēt, izīrēt, nomāt, pārdot, modificēt, dekompilēt, izgriezt, apgūt vai pārvadīt vietni, saturu, konkursus un/vai pakalpojumus vai jebkuru to daļu. Programmatūra patur visas tiesības, kas nav skaidri piešķirtas vienošanā. Jūs nedrīkstat izmantot nevienu ierīci, programmatūru vai rutīnu, lai iejauktos vai mēģinātu iejaukties pareizā vietnes darbībā. Jūs nedrīkstat veikt nekādas darbības, kas liek nelikumīgu vai neproporcionāli lielu slodzi uz Programmatūras infrastruktūru. Jūsu tiesības izmantot vietni, saturu, konkursus un/vai pakalpojumus nav pārnesamas.

Īpašuma tiesības

Satura, organizācijas, grafikas, dizaina, kompilācijas, magnētiskās tulkošanas, digitālās konversijas, programmatūras, pakalpojumu un citu ar vietni saistītu jautājumu, saturu, konkursiem un pakalpojumiem aizsargājums tiek veikts saskaņā ar attiecīgajiem autortiesībām, preču zīmēm un citām īpašumtiesībām (tostarp, taču ne tikai, intelektuālā īpašuma tiesībam). Jums ir stingri aizliegta kopiēt, izplatīt, publicēt vai pārdot jebkuru vietnes, satura, konkursu un/vai pakalpojumu daļu. Materiālu no vietnes, satura, konkursu un/vai pakalpojumu sistēmiska iegūšana ar automatizētiem līdzekļiem vai jebkura cita skraperu vai datu ekstrakcijas veida izveidei vai apkopošanai, tieši vai netieši, bez rakstiskas atļaujas no TheSoftware, ir aizliegta. Jūs neiegūstat īpašumtiesības uz jebkuru saturu, dokumentu, programmatūru, pakalpojumu vai citām materiālām, kas skatīta vai pieejama caur vietni, saturu, konkursiem un/vai pakalpojumiem. informācijas vai materiālu ievietošana uz vietnes vai ar pakalpojumu starpniecību, izmantojot TheSoftware, nenozīmē atteikšanos no jebkādām tiesībām uz šādu informāciju un/vai materiāliem. TheSoftware nosaukums un logo, kā arī visi saistītie grafiskie elementi, ikonas un pakalpojumu nosaukumi ir TheSoftware preču zīmes. Visas citas preču zīmes, kas parādās uz vietnes vai ar pakalpojumu starpniecību, ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Jebkuras preču zīmes izmantošana bez attiecīgā īpašnieka izrietoša rakstiska atļauja ir stingri aizliegta.

SAITAM PIEVIENOTO SAITES, KOPĒJĀM ZĪMOLĒM, ‘IETĒRCĒŠANAI’ UN/VAI SAITES SAITĒ AIZLIEGTS.

Ja TheSoftware izsaka skaidru atļauju, neviens nedrīkst saiti vilkt uz Saiti vai tās daļām (tostarp, bet ne tikai, logotipiem, preču zīmēm, zīmoliem vai autortiesībām) uz savu vietni vai interneta vietu jebkādu iemeslu dēļ. Turklāt Saites ‘ietērpošana’ un/vai Saites Uniform Resource Locator (URL) atsaucē savā komerciālā vai nekomerciālā medijā bez iepriekšējas, skaidras, rakstiskas atļaujas no TheSoftware ir stingri aizliegta. Jūs īpaši piekrītat sadarboties ar Saiti, lai noņemtu vai pārtrauktu jebkādu tādu saturu vai darbību, ja piemērojams. Ar to jūs atzīstat, ka jums var tikt uzliktas atbildības par visiem šādiem saistītajiem zaudējumiem.

REDIĢĒŠANA, IZDZĒŠANA UN MODIFICĒŠANA

Atstājam tiesības pēc saviem ieskatiem rediģēt vai/ un izdzēst jebkurus dokumentus, informāciju vai citu saturu, kas parādās vietnē.

ATTEIKUMS NO KAITĒM, KO RADA LEJUPIELĀDES

Apmeklētāji lejupielādē informāciju no vietnes uz savu risku. TheSoftware ne garantē, ka šādas lejupielādes ir brīvas no bojājošiem datora kodiem, ieskaitot, bet ne tikai, vīrusiem un tārpiem.

KOMPENSĀCIJA

Jūs piekrītat kompensēt un aizsargāt TheSoftware, katra no viņu mātēm, meitasuzņēmumiem un saistītajām sabiedrībām, kā arī katra no viņu attiecīgajiem biedriem, darbiniekiem, vadītājiem, aģentiem, kopīgo zīmolniekiem un/vai citiem partneriem, gluži nekaitīgu pret jebkura veida prasībām, izdevumiem (ieskaitot saprātīgas juristu izdevumus), zaudējumiem, prāvām, izdevumiem, pieprasījumiem un/vai spriedumiem, kas cērtu trešās puses vai izriet no: (a) jūsu vietnes, pakalpojumu, satvara un/vai konkursa izmantošanas; (b) jūsu līguma pārkāpuma; un/vai (c) jūsu citu indivīdu un/vai entitāšu tiesību pārkāpuma. Šīs punktu noteikumi ir TheSoftware, katra no viņu mātēm, meitasuzņēmumiem un/vai saistītajām sabiedrībām, kā arī katra no viņu attiecīgajiem darbiniekiem, vadītājiem, biedriem, aģentiem, akcionāriem, licencētājiem, piegādātājiem un/vai juristiem labā. Katra no šīm personām un entitātēm ir tiesības pašai uzsvērt un īstenot šos punktu noteikumus pret jums.

TREŠĀS PUSES TĪKLSAITES

Tīmekļa vietne var sniegt saites uz un/vai norādīt jūs uz citām tīmekļa vietnēm un/vai resursiem, ieskaitot, bet ne tikai, tiem, kas pieder un tiek pārvaldīti Trešo Pusi Pakalpojumu sniedzējiem. Tā kā TheSoftware kontrolē šādas trešo pušu tīmekļa vietnes un/vai resursus, jūs atzīstat un piekrītat, ka TheSoftware nav atbildīgs par šādu trešo pušu tīmekļa vietņu un/vai resursu pieejamību. Turklāt TheSoftware nepiekrīt un nav atbildīgs vai neuzņemas atbildību par jebkādiem noteikumiem un nosacījumiem, privātuma politikām, saturu, reklāmām, pakalpojumiem, produktiem un/vai citiem materiāliem no šādām trešo pušu tīmekļa vietnēm vai resursiem, kā arī par jebkādiem tādu vietņu vai resursu radītiem zaudējumiem vai bojājumiem.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Tīmekļa vietnes izmantošana, un visi komentāri, atsauksmes, informācija, reģistrācijas dati un/vai materiāli, ko iesniedzat caur vai saistībā ar tīmekļa vietni, ir atbilstoši mūsu Privātuma politikai. Mēs paturam tiesības izmantot visu informāciju par jūsu tīmekļa vietnes izmantošanu un jebkādu citu personīgi identificējamu informāciju, ko sniedzat, saskaņā ar mūsu Privātuma politikas nosacījumiem. Lai aplūkotu mūsu Privātuma politiku, lūdzu, noklikšķiniet šeit.

Jebkura indivīda, neatkarīgi no tā, vai tas ir TheSoftware klienta, mēģinājums bojāt, iznīcināt, manipulēt, sagraut un/vai uz citu veidu iejaukties Vietnes darbībā tiek uzskatīts par krimināltiesību un civiltiesību pārkāpumu, un TheSoftware uzmanīgi izsekos šajā sakarā visiem atbildības līdzekļiem pret jebkuru, kas pārkāpj indivīdu vai juridisku personu līdz visam tiesību un līdztiesības robežām.