Sąlygos

SUTARTIES TAIKYMO IR KEITIMO RIBOS

Jūs sutinkate su sąlygomis ir nuostatomis, apibrėžtomis Sutartyje, dėl Jūsų naudojimo Svetainės. Sutartis sudaro vienintelį ir išimtinį susitarimą tarp Jūsų ir Programinės įrangos dėl Jūsų naudojimo Svetainės ir pakeičia visas ankstesnes ar šiuo metu galiojančias sutartis, pareiškimus, garantijas ir/ar supratimus dėl Svetainės. Mes galime bet kada savo nuožiūra keisti Sutartį be atskiro pranešimo Jums. Neseniai atnaujinta Sutartis bus paskelbta Svetainėje ir Jūs turėtumėte perskaityti Sutartį prieš naudodamiesi Svetaine. Jūsų tęstinio Svetainės ir/ar Paslaugų naudojimo sąlyga yra Jūsų pritarimas visoms tuo metu galiojančioms Sutartyje nurodytoms sąlygoms bei nuostatoms. Todėl reguliariai turėtumėte tikrinti šį puslapį dėl naujienų ir/ar pokyčių.

REIKALAVIMAI

Svetainė ir paslaugos yra skirtos tik asmenims, kurie gali įeiti į teisiškai privalomus sutartinius santykius pagal taikomąją teisę. Svetainė ir paslaugos nėra skirtos naudoti nepilnamečiams, jaunesniems nei aštuoniolikos (18) metų. Jei jūs esate jaunesnis nei aštuoniolika (18) metų, neturite leidimo naudoti ir/arba pasiekti Svetainę ir/arba paslaugas.

PASLAUGŲ APRAŠYMAS

Tiekėjo paslaugos

Užpildę atitinkamus užsakymo formus, galite gauti arba bandyti gauti tam tikrus produktus ir/ar paslaugas iš svetainės. Svetainėje pateikti produktai ir/ar paslaugos gali turėti aprašymus, kurie pateikiami tiesiogiai Trečiųjų Šalių Tiekėjų gamintojų ar platintojų. Programinės įrangos nepateikia jokios garantijos, kad šių daiktų aprašymai yra tikslūs arba išsamūs. Suprantate ir sutinkate, kad Programinės įrangos neatsako ir neatsako jokiu būdu už jūsų galimybę įsigyti produktus ir/ar paslaugas iš svetainės ar bet kokį ginčą su produkto pardavėju, platintoju ir galutiniais vartotojais. Suprantate ir sutinkate, kad Programinė įranga jums ar bet kokiam trečiajam asmeniui neatsako už jokį reikalavimą, susijusį su bet kokiu svetainėje siūlomų produktų ir/ar paslaugų pretenzija.

VARŽYBOS

Laiku nuo laiko TheSoftware siūlo akcinius prizus ir kitus atlyginimus per Varžybas. Teikdami tikrą ir tikslią informaciją, susijusią su atitinkama varžybų registracijos forma, ir sutinkdami su kiekvienos varžybos taisyklėmis, galite dalyvauti ir turėti galimybę laimėti akcinius prizus, kurie siūlomi kiekvienose varžybose. Norėdami dalyvauti svetainėje pateiktose varžybose, pirmiausia turite visapusiškai užpildyti atitinkamą dalyvio formą. Sutinkate pateikti tikrą, tikslią, dabartinę ir išsamią Varžybų registracijos duomenis. TheSoftware turi teisę atmesti bet kokius varžybų registracijos duomenis, jei pagal TheSoftware vienintelį ir išimtinį nuožiūrą nustatoma, kad: (i) pažeidžiate jokio Sutarčių dalies; ir/arba (ii) pateikti varžybų registracijos duomenys yra neišsamūs, klaidinantys, dublikatyvūs ar kitokios nepriimtinos. TheSoftware gali bet kuriuo metu pagal savo išskirtinį nuožiūrą keisti registracijos duomenis.

LEIDIMAS LICENCIJAI

Kaip svetainės naudotojas, jums suteikiama neekskliuzyvinė, negalinama perduoti, atsižvelgiamai į susitarimą, siaurą ribotą teisę pasiekti ir naudoti svetainę, turinį ir susijusį medžiagą. Programinė įranga gali bet kuriuo metu bet kokiu pagrindu nutraukti šią licenciją. Galite naudoti svetainę ir turinį viename kompiuteryje savo asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Nė viena svetainės, turinio, konkursų ir/ar paslaugų dalis negali būti atkūrinta jokioje formoje ar įtraukta į bet kokį informacijos paieškos sistemą, elektroninę ar mechaninę. Negalite naudoti, kopijuoti, emuliuoti, klonuoti, nuomoti, išnuomoti, parduoti, keisti, dekompiliuoti, išsardyti, atnaujinti ar perkelti svetainę, turinį, konkursus ir/ar paslaugas ar jų dalį. Programinė įranga pasilieka visas teises, kurios nėra aiškiai suteiktos pagal susitarimą. Negalite naudoti jokių prietaisų, programinės įrangos ar rutinos, kad sutrukdytumėte ar bandytumėte sutrukdyti tinkamam svetainės veikimui. Negalite imtis jokių veiksmų, kurie užtikrintų nesąžiningą ar nes proporcingai didelį krūvį TheSoftware infrastruktūrai. Jūsų teisė naudotis svetaine, turiniu, konkursais ir/ar paslaugomis nėra perleidžiama.

AUTORINIŲ TEISIŲ

Turinys, organizacija, grafinis dizainas, kompiliacija, magnetinė vertimas, skaitmeninė konversija, programinė įranga, paslaugos ir kitos su svetaine, turiniu, konkursais ir paslaugomis susijusios savybės yra apsaugotos pagal taikomus autorių teisių, prekių ženklų ir kitas autorines (įskaitant, tačiau neapsiribojant intelektinės nuosavybės) teises. Žinomoje svetainės, turinio, konkursų ir/ar paslaugų dalies, kurios sudaryta iš prekių ženklų ir/ar autorių teisių turinio ar kitų medžiagų, jokių dalių modifikavimas, platinimas, skelbimas ar parduodimas yra griežtai draudžiamas. Sisteminis medžiagos iš svetainės, turinio, konkursų ir/ar paslaugų ištraukimas auto-matinėmis priemonėmis ar bet kuria kita kopijavimo ar duomenų ištraukimo forma, siekiant sukurti ar sudaryti tiesiogiai ar netiesiogiai kolekciją, kompiliaciją, duomenų bazę ar katalogą, be raštiško leidimo iš „TheSoftware“, yra draudžiamas. Jūs neįgyjaite nuosavybės teisių prieigos prie jokios medžiagos, dokumento, programinės įrangos, paslaugų ar kitų medžiagų, kurios yra peržiūrimos svetainėje, turinyje, konkursuose ir/ar paslaugose. Informacijos ar medžiagos pateikimas svetainėje, ar per paslaugas, sudarytas „TheSoftware“ neatsisako jokios teisės perduoti ar gauti šią informaciją ir/ar medžiagas. „TheSoftware“ pavadinimas ir logotipas, bei visi susiję grafiniai simboliai ir paslaugų pavadinimai yra „TheSoftware“ prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai, kurie atrodo svetainėje ar per paslaugas yra atitinkamų savininkų nuosavybė. Bet koks prekių ženklo naudojimas be atitinkamo savininko išankstinio raštiško sutikimo yra griežtai draudžiamas.

HIPERNUORODO Į SVETAINĘ, BENDRAVARDUKAVIMAS „RĖMIME“ IR/ARBA NURODYMAS Į DRAUDŽIAMAS SVETAINES

Jei TheSoftware išreiškia išankstinį sutikimą, niekas negali hiperkęsti Svietainės ar jos dalies (įskaitant, bet neapsiribojant, logotipus, prekės ženklus, vardą ar autorių teisių medžiagą) į savo svetainę ar tinklapį iš jakios nors priežasties. Be to, „rėmimas“ Svetainės ir/arba nuorodinėjimas į Svetainės Uniform Resource Locator („URL“) bet kokioje komercinėje ar nekomercinėje žiniasklaidoje be TheSoftware ankstesnio, išankstinio, rašytinio leidimo yra griežtai draudžiamas. Jūs išimtinai sutinkate bendradarbiauti su Svetaine siekiant pašalinti ar sustabdyti tokį turinį ar veiklą. Jūs čia yra pripažįstate, kad sutinkate prisiimti visą su tuo susijusią žalą.

REDAGAVIMAS, TRYNIMAS IR KEITIMAS

Pasiliekame teisę savo vieninteliu sprendimu redaguoti ir/arba ištrinti bet kokius dokumentus, informaciją ar kitą turinį, atsirandančius svetainėje.

ATSAKOMYBĖS APLEIDIMAS DAUGIAKĄ GRAŽĄ SAVAS ATSIUNTIMO DALIS

Lankytojai atsisiuncia informaciją iš tinklalapio savo rizika. Programinės įrangos nėra jokios garantijos, kad tokie atsisiuntimai yra laisvi nuo kenksmingų kompiuterinių kodų, įskaitant, bet neapsiribojant, virusus ir kirminus.

ATPILDAS

Jūs sutinkate kompensuoti ir apsaugoti TheSoftware, kiekvieną jų tėvą, dukterines bendroves ir susijusias bendroves, taip pat kiekvieną jų atstovą, pareigūną, direktorių, darbuotoją, agentą, bendradarbius ir/ar kitus partnerius, nuo ir bet kokios ir visų pareiškimų, išlaidų (įskaitant pagrįstus advokatų mokesčius), nuostolių, ieškinių, kaštų, reikalavimų ir/ar sprendimų, kuriuos galėtų pareikalauti trečia šalis, dėl ar iš kylimo iš: (a) jūsų naudojimosi svetaine, paslaugų, turinio ir/ar bet kokio konkursų įėjimo; (b) jūsų sutarties pažeidimo; ir/arba (c) jūsų pažeidimo bet kokio kito asmens ir/arba subjekto teisių. Šio paragrafo nuostatos yra skirtos TheSoftware, kiekvieno jų tėvų, dukterinių bendrovių ir/ar susijusių bendrovių naudai, taip pat kiekvieno jų atstovų, direktorių, narių, darbuotojų, agentų, akcininkų, licencintojų, tiekėjų ir/ar advokatų naudai. Kiekvienas iš šių asmenų ir subjektų turi teisę pareikšti ir vykdyti šias nuostatas tiesiogiai prieš jus dėl savo vardu.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS

Svetainė gali teikti nuorodas į ir (arba) siūlyti kitas interneto svetaines ir (arba) išteklius, įskaitant, bet neapsiribojant trečiųjų šalių tiekimo programinę įrangą nuosavybė. Kadangi „TheSoftware“ neturi kontrolės per tokias trečiųjų šalių svetaines ir (arba) išteklius, Jūs čia pat patvirtinate ir sutinkate, kad „TheSoftware“ neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir (arba) išteklių prieinamumą. Be to, „TheSoftware“ nepatvirtina ir neatsako už jokias sąlygas ir nuostatas, privatumo politiką, turinį, reklamą, paslaugas, produktus ir (arba) kitus medžiagos elementus šiose trečiųjų šalių svetainėse ar ištekliai, taip pat už bet kokius nuostolius ir (arba) nuostolius, atsirandančius iš tokių trečiųjų šalių svetainių arba išteklių.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Naudodamiesi svetaine ir visu komentarais, atsiliepimais, informacija, registracijos duomenimis ir/ar medžiagomis, kurias pateikiate per arba susijusias su svetaine, būsite laikomi mūsų privatumo politikos sąlygų objektu. Mes pasiliekame teisę naudoti visą informaciją apie jūsų svetainės naudojimą ir bet kokią kitą asmeniškai identifikuojamą informaciją, kurią jūs pateikiate, atsižvelgdami į mūsų privatumo politikos sąlygas. Norėdami peržiūrėti mūsų privatumo politiką, spustelėkite čia.

Bet koks bandymas bet kokiu asmeniu, ar tai būtų TheSoftware klientas ar ne, pažeisti, sunaikinti, Kaltinti, apgadinti ir/arba kitaip trukdyti Svetainės veikimui yra nusikaltimas pagal baudžiamąją ir civilinę teisę, ir TheSoftware pasinaudos visais įmanomais ir tinkamais teisės bei teisingumo pagrindais siekiant ginti savo teises ir ieškoti atlyginimo iš bet kokio kaltinamo asmens ar subjekto juose galiojančiais teisės ir teisingumo principais.