Mõisted

LEPINGU VALDKOND JA MUUTMINE

Te nõustute Veebilehe kasutamise tingimustega, mis on sätestatud Lepingus. Leping moodustab teie ja Tarkvara vahelise ainulaadse ja ainukaalse lepingu seoses Veebilehe kasutamisega ning asendab kõik varasemad või samaaegsed lepingud, esindused, garantiid ja/või arusaamised seoses Veebilehega. Võime aeg-ajalt oma ainuotsuse alusel Lepingut muuta, teatamata sellest teile eraldi. Viimane leping avaldatakse Veebilehel ja peaksite enne Veebilehe kasutamist Lepinguga tutvuma. Jätkates Veebilehe ja/või Teenuste kasutamist, nõustute käesolevas Lepingus sätestatud tingimustega. Seetõttu peaksite regulaarselt kontrollima seda lehte värskenduste ja/või muudatuste jaoks.

NÕUDMISED

Veebisait ja teenused on saadaval ainult nende isikute jaoks, kes saavad sõlmida õiguslikult siduvaid lepinguid kohaldatava seaduse alusel. Veebisaiti ja teenuseid ei kavandatud kasutamiseks alla kaheksateistkümneaastastele isikutele (18). Kui olete alla kaheksateistkümneaastane (18), ei ole teil lubatud kasutada veebisaiti ja/või teenuseid.

TEENUSTE KIRJELDUS

Teenused müüjatelt

Vastava tellimisvormi täitmisega saate kätte või proovida saada teatud tooteid ja/või teenuseid veebisaidilt. Veebisaidil pakutavad tooted ja/või teenused võivad sisaldada kirjeldusi, mis on otsekolde tootjate või jaemüüjate poolt esitatud. Tarkvara ei kinnita ega taga, et selliste esemete kirjeldused on täpsed või täielikud. Te mõistate ja nõustute, et tarkvara ei ole mingil viisil vastutav ega kohustatud võimaldama teil tooteid ja/või teenuseid veebisaidilt omandada ega vastama ühelegi vaidlusele toote müüja, jaotaja ja lõppkasutajate vahel. Te mõistate ja nõustute, et tarkvara ei vastuta teie ega ühegi kolmanda isiku ees mis tahes nõude eest seoses veebisaidil pakutavate toodete ja/või teenustega.

VÕISTLUSED

Aeg-ajalt pakub TheSoftware reklaammänge ja muid auhindu Võistluste kaudu. Täites asjakohase Võistlusregistreerimise vormi ning nõustudes igale Võistlusele kohaldatavate Ametlike Võistluseeskirjade tingimustega, saate osaleda ja võita iga Võistluse kaudu pakutavaid reklaamauhindu. TheWebsite’i Võistlustele sisenemiseks peate esmalt täielikult täitma asjakohase registreerimisvormi. Nõustute esitama tõese, täpse, praeguse ja täieliku Võistlusregistreerimise teabe. TheSoftware-l on õigus tagasi lükata igasugune Võistlusregistreerimise teave, kui TheSoftware’i ainuõigusliku otsuse kohaselt selgub, et: (i) olete rikkunud Lepingu mingit osa; ja/või (ii) teie esitatud Võistlusregistreerimise teave on puudulik, petturlik, topelt või muul viisil vastuvõetamatu. TheSoftware võib igal ajal oma ainuõigusliku otsuse kohaselt muuta registreerimisandmete kriteeriume.

LITSENSI ANNUSTAMINE

Kasutajana antakse teile juurdepääsuks ja kasutamiseks veebisait, sisu ja sellega seotud materjal piiratud, mitte-eksklusiivne, mittetransferitud ja tagasivõetav litsents vastavalt lepingule. Tarkvara võib selle litsentsi igal ajal ja põhjusel lõpetada. Võite kasutada veebisaiti ja sisu ühes arvutis oma isiklikuks, mittetulunduslikuks kasutamiseks. Veebisaidi, sisu, võistluste ja/või teenuste osi ei tohi mingil viisil taasesitada ega lisada ühtegi teabeotsingusüsteemi, elektroonilist ega mehaanilist. Te ei tohi kasutada, kopeerida, emuleerida, kloonida, rentida, üürida, müüa, muuta, dekodeerida, lammutada, inženertehniliselt tagurpidi tööle panna ega üle anda veebisaiti, sisu, võistluste ja/või teenuste või neist mõnda osa. Tarkvarat hoivab kõik õigused, mida leping selgelt ei anna. Te ei tohi kasutada mis tahes seadet, tarkvara ega rutiini, et häirida või üritada segada veebisaidi nõuetekohast toimimist. Te ei tohi võtta ühtegi meetmeid, mis koormaksid ebaproportsionaalselt suuresti Tarkvara infrastruktuuri. Teil pole õigust veebisaidi, sisu, võistluste ja/või teenuste kasutamist üle kanda.

ÕIGUSED AUTORIÕIGUSTELE

Veebisaidi, sisu, võistluste ja teenustega seotud sisu, struktuur, graafika, disain, kogumine, magnetiline tõlge, digitaalne konversioon, tarkvara, teenused ja muud sellega seotud küsimused on kaitstud kohaldatavate autoriõiguste, kaubamärkide ja teiste omandiõiguste (sh, kuid mitte ainult, intellektuaalomandiõiguste) kaitse all. Veebisaidi, sisu, võistluste ja/või teenuste mis tahes osa kopeerimine, taaslevitamine, avaldamine või müük on rangelt keelatud. Materiaali süstemaatiline kogumine veebisaidilt, sisust, võistlustest ja/või teenustest automatiseeritud vahenditega või muul viisil kraapimiseks või andmete ekstraheerimiseks eesmärgiga luua või koostada otseselt või kaudselt kogumikku, kogumikku, andmebaasi või kataloogi ilma TheSoftware’i kirjaliku loata on keelatud. Te ei omanda omandiõigust ühegi sisu, dokumendi, tarkvara, teenuse või muu materjali suhtes, mida vaadatakse või kaudu veebisaidil, sisus, võistlustes ja/või teenustes. Teave või materjalide avaldamine veebisaidil või TheSoftware’i poolt teenuste kaudu ei tähenda mingil juhul mingisugust loobumist nendest õigustest. TheSoftware’i nimi ja logo ning kõik sellega seotud graafika, ikoonid ja teenuse nimed on TheSoftware’i kaubamärgid. Kõik teised veebisaidil või teenuste kaudu esinevad kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. Mis tahes kaubamärgi kasutamine ilma vastava omaniku väljendusliku kirjaliku loata on rangelt keelatud.

Veebisaidiga linkimine, joint branding, ‘TOETAMINE’ JA/VÕI VEEBISAITI VIITAMINE ON KEELATUD

Kui TheSoftware ei anna sellele selgesõnalist luba, on keelatud linkida veebisaiti või selle osi (sealhulgas, kuid mitte ainult logotüübid, kaubamärgid, kaubamärgid või autoriõigusega kaitstud materjalid) oma veebisaidile või veebipaigale ükskõik mis põhjusel. Lisaks on rangelt keelatud veebisaiti ‘TOETADA’ JA/VÕI viidata veebisaidi Uniform Resource Locatorile (‘URL’) mis tahes kaubanduslikus või mittetulunduslikus meedias ilma TheSoftware’i eelneva selgesõnalise kirjaliku loata. Te olete eriti nõus koostööd tegema veebisaidiga, et eemaldada või lõpetada vastav sisu või tegevus. Te kinnitate siinkohal, et vastutate kõigi sellega seotud kahjude eest.

MUUTMINE, KUSTUTAMINE JA MUUTMINE

Jätame endale ainuõiguse redigeerida ja/või kustutada mistahes dokumente, teavet või muud sisu, mis ilmub veebisaidil.

Hoiatus allalaadimisest tulenevate kahjude kohta

Külastajad laadivad teavet saitilt omal vastutusel. Tarkvara ei anna mingit garantiid, et need allalaadimised on vabad arvutit nakatavate kahjustavate koodide, sealhulgas, kuid mitte ainult, viiruste ja usside vastu.

KAITSEKS

Nõustud hüvitama TheSoftware’le, iga nende vanemaettevõtte, tütarettevõtte ja sidusettevõtte ning iga nende vastava liikme, juhatuse liikme, töötaja, esindaja, kaasbrändiomaniku ja/või muu partneri kõigi ja igasuguste nõuete, kulude (sh mõistlike advokaaditasude), kahjude, kohtuasjade, kulude, nõudmiste ja/või otsuste eest, mis on tehtud mis tahes kolmanda osapoole poolt seoses või tekkinud: (a) sinu veebisaidi, teenuste, sisu ja/või võistlustele registreerumise kasutamisest; (b) tingimuste rikkumisest; ja/või (c) teiste isikute ja/või ettevõtete õiguste rikkumisest. Käesoleva lõigu sätted on TheSoftware’i, nende vanemaettevõtte, tütarettevõtte ja/või sidusettevõtte, ning iga nende vastava juhatuse liikme, töötaja, esindaja, aktsionäri, litsentsisaaja, tarnija ja/või advokaadi huvides. Igal neist isikutest ja ettevõtetest on õigus tühistada ja rakendada käesolevaid sätteid otse sinu vastu nende enda nimel.

KOLMANDATE OSAPOOLE VEEBISAITID

Veebisait võib sisaldada linke ja/või suunata teid teistele Interneti veebisaitidele ja/või ressurssidele, sealhulgas, kuid mitte ainult nendele, mida omavad ja opereerivad kolmandatest isikutest teenusepakkujad. Kuna TheSoftware’il puudub kontroll selliste kolmandate osapoolte veebisaitide ja/või ressursside üle, tunnistate ja nõustute siinkohal, et TheSoftware ei vastuta selliste kolmandate osapoolte veebisaitide ja/või ressursside kättesaadavuse eest. Lisaks ei toeta TheSoftware selliste kolmandate osapoolte veebisaitide või ressursside tingimusi ja tingimusi, privaatsuseeskirju, sisu, reklaami, teenuseid, tooteid ja/või muid materjale ning ei vastuta nende veebisaitide või ressursside poolt tekkinud kahjude ja/või kaotuste eest.

PRIVAATSUSPOLIITIKA / KÜLASTAJAINFO

Veebisaidi kasutamine ja kõik kommentaarid, tagasiside, teave, registreerimisandmed ja/või materjalid, mida te kanalite kaudu või seoses veebisaidiga esitate, on meie privaatsuspoliitika tingimustega siduvad. Jätame endale õiguse kogu teabe kasutamiseks, mis puudutab teie veebisaidi kasutamist ja kõiki teisi teie isikuandmeid vastavalt meie privaatsuspoliitika tingimustele. Meie privaatsuspoliitika vaatamiseks klõpsake siin.

Iga katse üksikisikul, kas TheSoftware kliendil või mitte, kahjustada, hävitada, rikkuda, tühermaale jätta või muul moel segada veebisaidi toimimist on kriminaal- ja tsiviilõiguse rikkumine. TheSoftware järgib võimalikult täiel määral seaduse ja võrdõiguslikkuse aluseid, et võtta sellega seoses meetmeid kõigi rikkujate vastu.