Podmínky

ROZSAH A ÚPRAVA DOHODY

Souhlasíte s podmínkami a ujednáními uvedenými v Dohodě ohledně vašeho používání Webové stránky. Tato Smlouva představuje jedinou a výhradní dohodu mezi vámi a Softwarovou společností ohledně vašeho používání Webové stránky a nahrazuje všechny předchozí či současné dohody, prohlášení, záruky a/nebo porozumění ohledně Webové stránky. Můžeme Dohodu čas od času upravit naším výhradním uvážením, bez konkrétního upozornění vám. Nejnovější Dohoda bude zveřejněna na Webové stránce a měli byste Dohodu přezkoumat před používáním Webové stránky. Pokračováním ve vašem používání Webové stránky a/nebo Služeb tímto souhlasíte s dodržováním všech podmínek a ujednání obsažených v té době platné Dohodě. Proto pravidelně kontrolujte tuto stránku pro aktualizace a/nebo změny.

POŽADAVKY

Webová stránka a služby jsou dostupné pouze jednotlivcům, kteří mohou vstoupit do právně závazných smluv v souladu s platným právem. Webová stránka a služby nejsou určeny pro použití jednotlivci mladšími osmnácti (18) let. Pokud jste mladší osmnácti (18) let, nemáte povolení k používání a/nebo přístupu na webovou stránku a/nebo služby.

POPIS SLUŽEB

Služby pro dodavatele

Vyplněním příslušných objednávkových formulářů můžete získat nebo se pokusit získat určité produkty a/nebo služby na webových stránkách. Produkty a/nebo služby uvedené na webových stránkách mohou obsahovat popisy poskytované přímo výrobci nebo distributorům třetích stran. TheSoftware nezastupuje ani neposkytuje žádnou záruku za to, že popisy těchto položek jsou přesné nebo úplné. Rozumíte a souhlasíte s tím, že TheSoftware nese žádnou odpovědnost za vaši neschopnost získat produkty a/nebo služby na webových stránkách nebo za jakýkoli spor se prodávajícím produktu, distributora a konečnými spotřebiteli. Rozumíte a souhlasíte s tím, že TheSoftware není odpovědný vůči vám ani jakékoli třetí straně za jakoukoli žalobu související s jakýmkoli z produkty a/nebo službami nabízenými na webových stránkách.

SOUTĚŽE

TheSoftware občas nabízí promoční ceny a další ocenění prostřednictvím soutěží. Poskytnutím pravdivých a přesných údajů ve spojení s příslušným registračním formulářem pro soutěž a souhlasem s oficiálními pravidly soutěže, které se vztahují na každou soutěž, můžete získat šanci vyhrát promoční ceny nabízené prostřednictvím každé soutěže. Chcete-li se zúčastnit soutěží zveřejněných na webových stránkách, musíte nejprve plně vyplnit příslušný registrační formulář. Souhlasíte s poskytováním pravdivých, přesných, aktuálních a úplných registračních údajů. Společnost TheSoftware má právo odmítnout registrační údaje každé soutěže, pokud je výhradně v jejím uvážení zjištěno, že: (i) porušujete jakoukoli část smlouvy; a/nebo (ii) poskytnuté registrační údaje jsou neúplné, podvodné, duplicitní nebo jinak nepřijatelné. Společnost TheSoftware si vyhrazuje právo kdykoli změnit kritéria pro registrační údaje podle svého výhradního uvážení.

PŘIDĚLENÍ LICENCE

Jako uživatel webu vám je udělena neexkluzivní, nezajistitelná, odvolatelná a omezená licence ke přístupu a používání webu, obsahu a souvisejícího materiálu v souladu s dohodou. TheSoftware může tuto licenci kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit. Web a obsah můžete používat pouze na jednom počítači pro své vlastní osobní nekomerční použití. Žádná část webu, obsahu, soutěží a/nebo služeb nesmí být reprodukována žádnou formou ani začleněna do žádného systému pro vyhledávání informací, elektronického ani mechanického. Není vám dovoleno používat, kopírovat, napodobovat, klonovat, pronajímat, pronajímat, prodávat, modifikovat, dekompilovat, rozmontovávat, zpětně inženýrství nebo přenášet web, obsah, soutěže a/nebo služby nebo jakoukoli jejich část. TheSoftware si vyhrazuje jakékoli práva, která nejsou výslovně udělena v dohodě. Nesmíte používat žádné zařízení, software nebo rutinu, která by zasahovala nebo se pokoušela zasahovat do správného fungování webu. Nesmíte přijímat žádná opatření, která zatěžují infrastrukturu TheSoftware v nepřiměřené nebo nepřiměřeně velké míře. Vaše právo používat web, obsah, soutěže a/nebo služby není převoditelné.

PRÁVA VLASTNICTVÍ

Obsah, organizace, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální konverze, software, služby a další záležitosti související se Webovým místem, Obsahem, Soutěžemi a Službami jsou chráněny podle příslušných autorských práv, ochranných známek a dalšího vlastnického (včetně, ale neomezeně, práva duševního vlastnictví) práva. Kopírování, redistribuce, publikace nebo prodej kterékoliv části Webového místa, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb je přísně zakázáno. Systémové vybírání materiálu z Webového místa, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb pomocí automatizovaných prostředků nebo jakékoli jiné formy sběru dat za účelem vytvoření nebo kompilace, přímo nebo nepřímo, sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez písemného souhlasu od TheSoftware je zakázáno. Nezískáváte vlastnická práva na žádný obsah, dokument, software nebo jiné materiály zobrazené na nebo prostřednictvím Webového místa, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb. Zveřejnění informací nebo materiálu na Webovém místě nebo prostřednictvím Služeb TheSoftware neskládá zřeknutí se žádného práva na takové informace a/nebo materiály. Název a logo TheSoftware a veškerá související grafika, ikony a názvy služeb jsou ochranné známky společnosti TheSoftware. Veškeré ostatní ochranné známky zobrazené na Webovém místě nebo prostřednictvím Služeb jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Použití jakékoliv ochranné známky bez příslušného písemného souhlasu vlastníka je přísně zakázáno.

HYPERLINKOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY, SOUVISEJÍCÍ PROPAGACE, UMOŽŇOVÁNÍ OLIŠNÉ Stránkovaní A/Z MENTIONOVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

Pokud to není výslovně povoleno TheSoftware, nikdo nemá právo vytvářet odkazy na webové stránky nebo části této stránky (včetně logotypů, ochranných známek, značek nebo autorských materiálů) s jejich webovými stránkami nebo webovými místy z jakéhokoli důvodu. Dále je přísně zakázáno vkládat webové stránky do „rámce“ a/nebo zmiňovat adresu URL („URL“) webových stránek ve všech obchodních nebo neobchodních médiích bez předchozího, výslovného a písemného povolení od společnosti TheSoftware. Vy výslovně souhlasíte s tím, že budete spolupracovat s webovou stránkou, abyste odstranili nebo přestali takový obsah nebo aktivitu. Tímto uznáváte, že budete nést odpovědnost za všechny s tím související škody.

ÚPRAVA, SMAZÁNÍ A MODIFIKACE

Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení upravovat a/nebo mazat veškeré dokumenty, informace nebo jiný obsah zobrazující se na webových stránkách.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ STAHOVÁNÍM

Návštěvníci stahují informace ze stránek na vlastní nebezpečí. Software neručí, že taková stahování jsou bez poškozujících počítačových kódů včetně, ale neomezeno na viry a červy.

INDEMNIFIKACE

Souhlasíte s tím, že budete plnění výloh a ochranou společnosti TheSoftware, každého z jejich mateřských, dceřiných a přidružených společností a každého z jejich příslušných členů, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, spolu-značkařů a/nebo dalších partnerů proti jakýmkoli a veškerým žalobám, výdajům (včetně rozumných poplatků právníků), škodám, soudním řízením, nákladům, žádostem a/nebo soudním rozhodnutím od jakéhokoli třetího subjektu vyplývajícím z: (a) Vašeho používání Webových stránek, Služeb, Obsahu a/nebo vstupu do jakéhokoli soutěže; (b) Vašeho porušení smlouvy; a/nebo (c) Vašeho porušení práv jiné fyzické osoby a/nebo právnické osoby. Ustanovení tohoto odstavce jsou pro společnost TheSoftware, každého z jejich mateřských, dceřiných a/nebo přidružených společností a každého z jejich příslušných ředitelů, členů, zaměstnanců, zástupců, akcionářů, licenciantů, dodavatelů a/nebo právníků. Každá z těchto osob a subjektů má právo uplatnit a vynutit tato ustanovení přímo proti Vám ve svůj vlastní prospěch.

INTERNETOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Webová stránka může poskytovat odkazy na jiné internetové stránky a/nebo vás odkázat na ně, včetně, ale neomezeně, těch vlastněných a provozovaných poskytovateli třetích stran. Protože TheSoftware nemá žádnou kontrolu nad těmito internetovými stránkami a/nebo zdroji, tímto prohlašujete a souhlasíte, že TheSoftware není odpovědný za dostupnost těchto internetových stránek a/nebo zdrojů. Navíc TheSoftware neručí, neschvaluje a není odpovědný ani za podmínky, zásady ochrany osobních údajů, obsah reklamy, služby, produkty a/nebo jiné materiály na nebo dostupné z těchto internetových stránek třetích stran, ani za škody a/nebo ztráty vyplývající z těchto zdrojů.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ / INFORMACE O NÁVŠTĚVNÍKOVI

Používání Webové stránky a veškeré komentáře, zpětná vazba, informace, Registrační data a/nebo materiály, které odesíláte skrze Webovou stránku nebo v souvislosti s ní, podléhají našim Zásadám ochrany osobních údajů. Vyhrazujeme si právo použít veškeré informace o vašem používání Webové stránky a další osobně identifikovatelné informace poskytnuté vám, v souladu s podmínkami našich Zásad ochrany osobních údajů. Pro zobrazení našich Zásad ochrany osobních údajů klikněte sem.

Jakýkoli pokus od jakékoli osoby, bez ohledu na to, zda je zákazníkem TheSoftware nebo ne, poškodit, zničit, manipulovat, znesvěcovat a/nebo jinak překážet provozu webové stránky je porušením trestního a občanského práva a TheSoftware bude pečlivě pronásledovat jakákoli opatření v tomto smyslu vůči jakékoliv takové osobě nebo subjektu v maximální možné míře povolené zákonem a spravedlností.